Organigramm

Comité

 

 President

Guy Nilles -  President                                                       

Vize President

- Daniel Hansen -Vize President an Sports Sekretär                                             

- Marc Macri - Vize President, Sports Manager an Delegéiert 1 Ekipp
 

 Admnistrativ / Sekretariat

 

- Daniel Hansen -Vize President an Sports Sekretär                                             

- Patrice Schmit - Koordinator Poussins, Scolaires   - Sekretär 
 
- Patrice Peter - Sekretär Adjoint    
 
  • [email protected]                           
  • Tel: 691 781 945

 

 
 Finanz Kommissioun
 
 
- Carlo Maquinista - Tresorier
 
- Paul de Haan - Tresorier JK
 
-Da Silva Vitor - Tresorier Adjoint      
 

 

Relation Publique / Sponsoring


-Guy Nilles -  President                                                       

 
 Sports Kommissioun
 

-Guy Nilles -  President                                                       

 
- Marc Macri - Vize President, Sports Manager an Delegéiert 1 Ekipp
 
-Da Silva Vitor - Tresorier Adjoint      
 
-René Rippinger - 1 Ekipp Trainer
 
- Ramon Villoldo - Member
 
              

 Jugend Kommissioun

 
- Mireille Doemer - President JK
 
- Patrice Schmit - Koordinator Poussins, Scolaires- Sekretär  
 
 
- Ramon Villoldo - Koordinator Minimes, Cadets
 
- Paul de Haan - Tresorier